ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Behoudens schriftelijke afwijkingen door de directie toegestaan worden al onze leveringen en prestaties beheerd door de onderhavige algemene voorwaarden. De aanvaarding van een bestelling gedaan op documenten welke de algemene voorwaarden van de koper vermelden geldt niet als afwijking op dit stelsel. Voor alles wat niet voorzien is in onze algemene voorwaarden of in de bijzondere voorwaarden van een offerte, zijn het afsluiten en de uitvoering van het contract uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, welke ook de plaats van het afsluiten of van de uitvoering ervan zou zijn. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

2. Elke verkoop geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de goederen en de vennootschap garandeert geen verzending op vaste datum; elke datum die vermeld wordt , wordt slechts bij wijze van indicatie gegeven en een levering die buiten de aangeduide termijn geschiedt kan geen aanleiding geven tot welke vorm van schadevergoeding en interesten ook. Indien de goederen geleverd zijn buiten de aangeduide termijn kunnen deze omwille daarvan niet geweigerd worden. De vennootschap kan in elke hypothese de levering gedeeltelijk uitvoeren zonder dat de gedeeltelijke uitvoering aan de koper het recht geeft de ontbinding van de overeenkomst te eisen, de vergoeding voor de schade die daaruit voortvloeit of een evenredige vermindering van de totale overeengekomen prijs. De vennootschap zal enkel de nog niet geleverde goederen moeten levering binnen een redelijke termijn. Alle leveringen zijn franco, niet gelost of af-magazijn, niet geladen. De verzending, het vervoer, de overlading, de wisselkoers, het verschil in vracht en de invoerrechten zijn ten laste van de koper. De overdracht van de risico’s geschiedt bij de afgifte van de goederen aan de vervoerder of aan de verzender en ten laatste op het ogenblik dat de goederen de bewaarplaats of het magazijn van de vennootschap verlaten. De bestemmeling mag de goederen niet weigeren, weze het uit hoofde van gebreken eigen aan het vervoer of weze het uit hoofde van enige andere oorzaak; binnen de 24 uur moet hij – bij middel van welk geschreven communicatiemiddel ook – een brief richten aan de vennootschap inhoudende precies omschreven klachten. Hij kan er evenzo melding van maken op het exemplaar van de bestelbon bestemd voor de vennootschap. Deze brief moet aangetekend bevestigd worden binnen de 8 dagen. Elke tegenspraak of klacht buiten de termijn van 8 dagen geformuleerd zal onbestaande, niet tegenstelbaar en geenszins geldig zijn. De afgevaardigden of vertegenwoordigers van de vennootschap zijn slechts tussenpersonen en hebben geen enkel bevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden. Ze zijn niet bevoegd om betalingen of voorschotten in ontvangst te nemen, tenzij schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap kan zicht slechts verbinden door een schriftelijke bevestiging uitgaande van de directie en ondertekend door de gedelegeerd bestuurd/zaakvoerder of zijn gemandateerden.

3. In geval van gebrek in de grondstof, verborgen gebreken of welke fout ook van welke aard ook, vastgesteld na de verzending kan dit geenszins aanleiding geven tot de veroordeling van de vennootschap tot betaling van schadevergoeding en intresten en kan dit enkel aanleiding geven tot de eenvoudige vervanging of gedeeltelijke vervanging van de als gebrekkig erkende goederen door identieke goederen of, indien deze niet meer beschikbaar zouden zijn, door soortgelijke goederen zonder enige vorm van vergoeding of schadevergoeding van welke aard ook. De kosten van transport van de als gebrekkig erkend zijnde goederen van de bestemming naar de vennootschap en vice versa zijn uitsluitend ten laste van de bestemmeling. De gehele of gedeeltelijke vervanging hoger vermeld zal echter slechts plaatsvinden voor zover de leverancier van de vennootschap met deze gehele of gedeeltelijke vervanging instemt. Elke ruimere aansprakelijkheid in hoofde van de vennootschap is uitgesloten.

4. De koper ontlast uitdrukkelijk de vennootschap van elke verantwoordelijkheid ingevolge staking, vertraging of verkeerde aflevering, fout van derden en overmacht. In dat geval kan de koper de levering van de goederen niet weigeren.

5. De koper draagt alle verantwoordelijkheid en alle risico’s die uit het gebruik van de gekochte goederen voortvloeien en hij verzaakt aan elke eis desbetreffend tegen de vennootschap en vrijwaart de vennootschap tegen elke eis afkomstig van derden, met inbegrip van deze gesteund op patent- en octrooirecht voor de geleverde goederen, en latere samenstelling en gebruik. Deze opsomming is niet limitatief.

6. De eigendom van het verkochte materiaal wordt slechts aan de koper overgedragen na de volledige betalingen van de prijs ervan, alsook van de vergoedingen, intresten en eventuele kosten. Alle verkochte of geleverde goederen, met inbegrip van de goederen welke aan de klant ter beschikking worden gesteld met het oog op testen ervan, blijven eigendom van de vennootschap zolang de koper aan al zijn verplichtingen tegenover de vennootschap niet heeft voldaan, en meer bepaald tot aan de volledige betaling van de prijs ervan, alsook van de vergoedingen, intresten en eventuele kosten. Dit houdt in dat de koper intussen niet het recht heeft deze goederen te verkopen, te leveren, noch ze in waarborg te geven aan derden. Conform de bepalingen van artikel 2 gebeurt de levering evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. In geval van terugname van de goederen door de vennootschap zal het eventuele waardeverlies van deze goederen in rekening gebracht worden aan de koper, welke uiteraard ook zal instaan voor het waardverlies in geval van volledig tenietgaan de goederen. Indien – na een bestelling te hebben geplaatst, aanvaard door de vennootschap – de klant daarvan afziet zal hij aan de vennootschap een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn begroot op - 30% van de marktprijs indien het een standaardbestelling betreft, de vennootschap niet enkel schadeloos stellend uit hoofde van de gemaakte kosten doch tevens uit hoofde van haar verlies aan winsten en dit ten transactionele en definitieve titel - 100% indien het een speciale en niet herwinbare bestelling betreft en – op een nog te begroten som indien het een speciale en slechts gedeeltelijke herwinbare bestelling betreft.
Dit alles onverminderd het recht van de vennootschap om een bijkomende schadevergoeding te vorderen.

7. Tenzij tegenovergesteld beding voorzien in de bestelbons, contracten of facturen, moeten alle betalingen contant geschieden of via overschrijving ten laatste 14 dagen na datum van de factuur. In geval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde sommen van rechtswege opeisbaar. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is van rechtswege de interest verschuldigd voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 inzake bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties en dit tot aan de integrale betaling van de factuur. Bovendien is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 €. Deze interest en schadevergoeding zijn verschuldigd onverminderd de gerechtskosten, waaronder de rechtsplegingvergoeding, welke door de klant verschuldigd zou zijn ingeval van gerechtelijke vervolging.
Elke betaling ontvangen door de vennootschap zal automatisch vooraf worden verrekend op de intresten, het strafbeding meer de intresten en de kosten, nadien op de bedragen in hoofdsom verschuldigd. Elke vertraging of incident in de betaling van een factuur of een bedrag verschuldigd op de vervaldag, houdt in dat de betalingen van alle andere facturen onmiddellijk en automatisch opeisbaar worden, welke ook de vervaldagen ervan zijn, en laat aan de vennootschap toe van de bestemming contante betaling te eisen van elke nieuwe factuur of bestelling voor iedere verzending, toezending of afname van goederen, welke ook de voorwaarden van de bestelling zijn.

8. De nietigheid van één van de bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden of van een gedeelte van een bepaling brengt geenszins de nietigheid van alle algemene verkoopsvoorwaarden mee.